strona Zakładu Gospodarki Lokalowej w Zamościu


Idź do treści

Ogłoszenie o przetargu ofert na lokal użytkowy w Nowej Bramie Lubelskiej

Ogłoszenia na wynajem lokali użytkowych

Zamość, dnia 2012.08.29

OGŁOSZENIE


Zakład Gospodarki Lokalowej w Zamościu Sp. z o.o. ogłasza przetarg ofert na wynajem lokalu użytkowego w Nowej Bramie Lubelskiej położonego w Zamościu przy ul. Łukasińskiego 12.

Ustala się, że w przetargu nie mogą brać udziału osoby (firmy), które są dłużnikami Miasta Zamościa lub Zakładu Gospodarki Lokalowej w Zamościu Sp. z o.o.

I. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Lokal użytkowy o powierzchni 378,30 m2 (do oczynszowania 133,15 m2) składający się z 14 pomieszczeń: sali wystawowej, WC - 4 szt., pomieszczenie gospodarcze - 2 szt., bar, kuchnia, magazyn - 2 szt., pomieszczenie socjalne, korytarz, galeria strzelnicza, komunikacja, pomieszczenie techniczne (w tym powierzchnia sali wystawowej z przyległym WC i pomieszczeniem gospodarczym do oczynszowania w 50%).
Obiekt wyposażony w instalacje: elektryczną, wodną, kanalizacyjną i jako całość wpisany jest do rejestru zabytków i podlega ścisłej ochronie konserwatorskiej.


Brama Lubelska Nowa jest jednym z obiektów fortyfikacyjnych, które powstały w pierwszej połowie XIX wieku, w okresie rozbudowy i modernizacji twierdzy pod kierunkiem generała J. Ch. Malet-Malletskiego.
Obiekt odrestaurowany (2007-2009) w ramach projektu dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.


II. PRZEZNACZENIE OBIEKTU

1. Działalność kulturalna i gastronomiczna.
2. Organizacja imprez kulturalnych:
- Galeria Sztuk Plastycznych
- pomieszczenia ekspozycyjne oraz inne formy działalności kulturalnej
3. Dodatkową atrakcją będzie możliwość w okresie letnim wystawienia przez Najemcę, ogródka kawiarnianego bez konieczności zawierania odrębnej umowy i ponoszenia dodatkowych opłat po uprzednim uzgodnieniu projektu z Wynajmującym i stosownymi służbami konserwatorskimi.III. WARUNKI NAJMU

1. Umowa na czas nieokreślony.
2. Stawka czynszu netto + VAT (wg obowiązujących przepisów) zgodnie ze złożoną ofertą.
3. Minimalną stawkę ustala się w wysokości
8,00 zł/m2 netto + VAT (wg obowiązujących przepisów). Oferowana stawka czynszu winna być podana w pełnych złotych.
4. Wyposażenie oraz aranżację lokalu Najemca dokonuje we własnym zakresie i na koszt własny.
5. Utrzymanie lokalu we właściwym stanie technicznym, łącznie z bieżącą konserwacją, naprawą i wymianą zużytych urządzeń należy do Najemcy.
Szczegółowe warunki określi załącznik nr 1 do umowy najmu.
6. Najemca zobowiązany jest do zawarcia odrębnej umowy na dostawę energii elektryczne, wody, ścieków oraz wywóz nieczystości stałych z właścicwym dostawcą.
7. Najemca zobowiązany jest do zorganizowania minimum
6 przedsięwzięć kulturalnych w ciągu roku kalendarzowego (ekspozycje, wystawy,spotkania autorskie, imprezy klubowe itp.) i osiągnięcia uczestnictwa 3000 osób.
8. Utrzymanie zatrudnienia w lokalu minimum
2 osoby.
9. Raportowanie przez okres
9 lat z osiągnięcia wskaźników:
a) ilość zorganizowanych przedsięwzięć kulturalnych,
b) ilość osób uczestniczących w tych przedsięwzięciach,
c) ilość zatrudnionych osób w lokalu (zatrudnienie rozumiane jako ilość miejsc pracy w ramach umów cywilno-prawnych i umów o pracę oraz samozatrudnienie).
Sprawozdanie za rok miniony, do 5-go stycznia każdego roku, Najemca jest zobowiązany złożyć do Urzędu Miasta Zamość - Biuro Zarządzania Funduszami Zewnętrznymi, wraz z dokumentacją pomiaru osiągnięcia wskaźników (np. listy obecności, ilość sprzedanych biletów wstępu, fotografia zbiorowa uczestników imprezy itp.) jako załącznikiem do sprawozdania oraz kopię sprawozdania do wiadomości ZGL.
W przypadku konieczności złożenia, na wniosek organów uprawnionych do kontroli zrealizowanego projektu, sprawozdania dodatkowego Najemca zobowiązany jest do jego wykonania w wyznaczonym przez Wynajmującego terminie.
10. Niezależnie od uprawnień Wynajmującego i organów kontroli państwowej, upoważnionymi do kontroli sposobu wykorzystania przedmiotu najmu są instytucje i organy uprawnione do kontroli wydatkowania środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
11. Nieodpłatne udostępnianie obiektu dla potrzeb Urzedu Miasta, na realizację przedsięwzięć artystycznych organizowanych przez miejskie instytucje kultury.
12. Termin podpisania umowy najmu oraz przekazania lokalu protokółem zdawczo-odbiorczym w ciągu 7 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.
13. W ciągu 7 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy najmu, Najemca zobowiązuje się do zdemontowania wszelkich konstrukcji związanych z przystosowaniem przedmiotu najmu do prowadzonej działalności oraz usunięcia wszelkich rzeczy ruchomych. W przypadku niewykonania tego zobowiązania w zakreślonym terminie Najemca upoważnia Wynajmującego do zdemontowania pozostawionych konstrukcji i obciążenia byłego Najemcę kosztami demontażu i przechowania zdemontowanych elementów. Ponadto upoważnia Wynajmującego do utylizacji pozostawionych szybko psujących się artykułów spożywczych oraz oddania pozostałych rzeczy ruchomych na przechowanie osobom trzecim lub Wynajmującemu z obciążeniem byłego Najemcy wszelkimi kosztami z tego tytułu. Dopuszcza się możliwość, po ustaniu stosunku najmu, odkupienia przez Wynajmującego całego lub części wyposażenia.


IV. ZAWARTOŚĆ OFERTY

Zainteresowani udziałem w przetargu winni złożyć ofertę zawierającą:
1. Imię i nazwisko, adres (osoby fizyczne) lub nazwę i siedzibę (osoby prawne).
2. Koncepcję zagospodarowania nieruchomości wraz z charakterystyką planowanej działalności.
3. Opis programu działalności kulturalnej o której mowa w pkt. 7 rozdz. III
4. Oferowaną stawkę czynszu netto.
5. Deklarowaną wielkość zatrudnienia o którym mowa w pkt. 8 rozdz. III
6. Oświadczenie oferenta (wg załączonego wzoru) Oświadczenie oferenta

Oferty złożone, które nie będą zawierały wszystkich wyżej wymienionych wymagań, będą odrzucone jako niekompletne i niespełniające warunków przetargu.

V. WARUNKI POZOSTAŁE

1. Termin złożenia ofert (w zamkniętej kopercie) do dnia 12.09.2012 r. do godziny 15-ej, w sekretariacie ZGL Zamość ul. Peowiaków 8, pok. 13.
2. Wpłacenie wadium w wysokości
4000 zł (słownie: cztery tysiące złotych ) najpóźniej w dniu składania ofert do godziny 15-ej gotówką, w Dziale Księgowości ZGL, pok. 5,6.
Brak wpłaty wadium spowoduje, że złożona oferta nie będzie rozpatrywana.
3. Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi najpóźniej w ciągu 14 dni od otwarcia ofert.
4. Informacja o wynikach przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej ZGL.
5. Uchylenie się oferenta, od zawarcia umowy lub protokolarnego przejęcia lokalu w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, spowoduje przepadek wpłaconego wadium.
6. Zgodnie z regulaminem przetargowym, w przypadku odmowy zawarcia umowy najmu lub przejęcia lokalu przez oferenta który złożył najlepszą ofertę, Wynajmujący może zaproponować zawarcie umowy następnemu oferentowi.
7. Wpłacone wadium przez oferenta z którym zostanie zawarta umowa najmu przechodzi na kaucję lokalu.
8. Zastrzega się prawo wyboru kontrahenta lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Bliższe informacje o przetargu można użyskać w siedzibie ZGL Zamość, ul. Peowiaków 8, pokój nr 2, nr tel. /84/638-52-56, 639-30-18.

Załącznikiem do ogłoszenia o przetargu jest wzór umowy najmu załącznik nr 1 z załącznikiem konserwatorskim załącznik nr 2 jako integralną częścią umowy najmu oraz wzór oświadczenia zgodnie z rozdz. IV pkt. 6

Strona główna | Organizacja Spółki | Trasa Turystyczna Bastionu VII - Nadszaniec w Zamościu | Ogłoszenia | Ogłoszenie o przetargu na lokale mieszkalne | Zamówienia publiczne | Ogłoszenia na wynajem lokali użytkowych | Druki, zarządzenia, regulaminy | E-pol | Kontakt | Mapa witryny


Powrót do treści | Wróć do menu głównego